Ce trebuie să ştim despre Săptămâna Patimilor

patimaDe luni, here intr?m în s?pt?mâna patimilor înso?indu-l cu gândul ?i sufletul pe Iisus Hristos în drumul s?u spre „Patim?” care semnific?: chinuri, ed dureri, lovirile, b?t?ile, scuip?rile, r?stignirea ?i moartea Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastr?, a p?c?to?ilor. 

S?pt?mâna Patimilor este un prilej pentru a ne cur??a de p?cate, de r?ul ce ne st?pâne?te, de ur?, de gânduri urâte pentru semenii no?tri, de tot ceea ce nu ne face s? fim mândri, mergând pios spre spovedanie ?i sfânta împ?rt??anie.

Bucuria Învierii este cu atât mai mare, mai sim?it? cu cât am reu?it fiecare în parte dup? putere, dup? voin?? sa  ne rug?m, s? cerem iertare, s? ?inem post, s? plecam capul m?car pentru câteva momente. Numai a?a putem sim?i bucuria zilei de Pa?te, a bucatelor, a luminii, bucuria celor din jurul nostru, cur??irea din suflet, din case, din a?ternut. Doar a?a putem trece mai departe peste cele negre f?când loc celor curate ?i luminate de Puterea Divin?.

Tr?im vremuri tulburi, uit?m de cele mai multe ori s? ne oprim m?car pentru câteva clipe din drumul cotidianului ?i, s? ne întreb?m dac? ne este bine, dac? suntem pe calea dorit?, dac? avem mul?umire sufleteasca, dac? bucur?m pe cei din jur, dac? suntem la rândul nostru împlini?i,  dac? am înv??at ceva de la via?a încercat?, dur?, lipsit? de suflet care se m?soar? mai tot timpul în material.

Cei mai mul?i, din p?cate,  în fug?, î?i vor aminti c? este S?pt?mâna Mare ?i vor trece, cât de pu?in, pe la biseric? sau al?ii deloc. Dar, s? nu uite c? Domnul nostru  se lipe?te de buna voie de via?a fiec?ruia dinte noi  ?i îmbr??i?eaz? suferin?a fiec?ruia în parte. Oare toate acest lucruri le gânde?te ?i le face fiecare cre?tin? Pentru c? mentalitatea noastr? despre via?? de cele mai multe ori func?ioneaz? invers, pe de o parte evit?m patimile, le reneg?m din egoism, iar de cealalt? parte avem mare grij? s? nu cumva s? pierdem, s? nu cumva s? ne lipsim de pl?cerile vie?ii, de bel?ug… înaintea pio?eniei.

De asta mersul nostru pe drum, nu este de cele mai multe ori cel corect ?i oricum f?r? voie suferim p?timirile. Când ne am?gim cu bucuriile momentului nostru nu facem decât s? prelungim agonia, suferind cumplit acuzând c? viata noastr? este un iad. A?adar, dac? am în?elege corect suferin?ele ?i le-am vedea ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu, cât de diferit ne-am sim?i, ne-am da seama c? de?i mergem  m?car în gând spre Golgota împreun? cu Hristos, ne afl?m deja înl?untrul Raiului aflând c? via?a nu este numai patim?, ci ?i mul?umire de sine.

Trebuie s? recuno?tem ca de multe ori  ne sim?im atât de neferici?i pentru c? ne lipse?te un lucru sau altul dar, de fapt, nu ne lipse?te nimic ?i chiar dac? ne-ar lipsi ceva n-ar trebui s? fim neferici?i, ci binecuvânta?i c? ne trezim diminea?a s?n?to?i cu razele soarelui luminându-ne casa, cu cei din jur grângurind, f?când zarv?, dând frâu liber unei noi zile ca ?i unei noi vie?i.
Dragostea lui Iisus este necondi?ionat?, neîngr?dit?, ar?tând în înv???turile sale c? nu trebuie s?-l constrângem pe seam?n sau, s?-l condamn?m, ci s?-i l?s?m libertatea s? gândeasc?, s? cugete, s? lucreze…singur s? revin? pe calea cea bun?.
A?adar, cu aceste ziceri, Dumnezeu s? ne învredniceasc? ?i s? cinstim cu adev?rat S?pt?mâna Mare ?i Învierea Domnului.

Sursa

Comentarii

comentarii