Concurs pentru ocuparea a două funcţii publice

primarieAdministra?ia local? anun?? un nou concurs de recrutare pentru ocuparea a dou? func?ii publice. Este vorba despre auditor, prescription clasa I, purchase gradul profesional superior, ?i auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pa?cani.

Probele stabilite pentru concurs sunt: selec?ia dosarelor de înscriere, proba scris? ?i interviu. Cei care vor trece de selec?ia dosarelor, vor sus?ine proba scris? programat? în data de 22 aprilie, urmând ca în maxim cinci zile lucr?toare s? aib? loc interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la publicarea anun?ului în Monitorul Oficial al României partea a III-a (pân? la data de 11.04.2016 inclusiv ora 15,30) la sediul institu?iei.

 Concursul se organizeaz? pentru ocuparea urm?toarelor dou? func?ii publice de execu?ie vacante:

  1. auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public Intern. 
  2. auditor, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

Condi?iile de desf??urare a concursului, condi?iile de participare la concurs ?i bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul institu?iei ?i pe site-ul  www.primariapascani.ro. Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la num?rul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani ?i trebuie s? con?in? în mod obligatoriu documentele prev?zute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

formularul de înscriere, prev?zut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se ob?ine de la secretariatul comisiei;

copia actului de identitate ;

copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri;

copia carnetului de munc? sau, dup? caz, o adeverin?? care s? ateste vechimea în munc? ?i dup? caz în specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice;

cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declara?ie pe proprie r?spundere, cu obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desf??ur?rii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucr?toare de la data la care a fost declarat admis în urma selec?iei dosarelor, sub sanc?iunea neemiterii actului administrativ de numire);

adeverin?? care s? ateste  starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate, care s? con?in?, în clar, num?rul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii Publice;

declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?? care s? ateste c? nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?;

Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitatea cu originalul de c?tre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Sursa

Comentarii

comentarii