Este legal să vi se ceară bani la fondul clasei?

baniÎn ultimii ani au tot existat controverse în spa?iul public cu privire la legalitatea fondului clasei ?i a fondului ?colii. Mai precis, nurse cu toate c? înv???mântul de stat este, for sale potrivit Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, gratuit, în unele ?coli elevilor sau p?rin?ilor li s-a cerut s? contribuie cu bani pentru asigurarea bunei desf??ur?ri a cursurilor. 

În prezent, ?colile au posibilitatea de a ob?ine venituri proprii, a?a cum scrie în actul normativ, „din activit??i specifice, conform legii, din dona?ii, sponsoriz?ri sau din alte surse legal constituite”, f?r? s? se fac? referire nic?ieri la existen?a vreunui fond al clasei sau al ?colii la care s? contribuie p?rin?ii elevilor.
De altfel, informa?ia a fost confirmat?, la solicitarea AvocatNet.ro, de c?tre Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice. „Sintagma «fondul clasei/?colii» nu exist? în legisla?ia ce reglementeaz? organizarea ?i func?ionarea sistemului na?ional de înv???mânt”, ne-au spus reprezentan?ii Compartimentului de informare public? al ministerului. Ace?tia au indicat îns? c? p?rin?ii au, totu?i, posibilitatea voluntar? de a sus?ine financiar o clas?.
„Comitetul de p?rin?i poate decide s? sus?in?, inclusiv financiar, între?inerea, dezvoltarea ?i modernizarea bazei materiale a clasei. Hot?rârea comitetului de p?rin?i nu este obligatorie”, prevede Regulamentul de organizare ?i func?ionare a unit??ilor de înv???mânt preuniversitar, ce a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Educa?iei Na?ionale nr. 5115/2014. Totodat?, la atribu?iile comitetului de p?rin?i figureaz? ?i atragerea de persoane fizice sau juridice care s? sus?in? (financiar sau material) modernizarea activit??ii educative ?i a bazei materiale a clasei sau a ?colii, conform avocatnet.ro.
Totu?i, Regulamentul ?colilor interzice în mod expres atât implicarea elevilor sau a profesorilor în strângerea fondurilor, cât ?i constituirea fondurilor (cum ar fi cel de protocol) pentru derularea examenelor/evalu?rilor na?ionale.
A?adar, pe de o parte, fondul clasei ?i fondul ?colii nu exist?, potrivit legisla?iei în vigoare, astfel c? p?rin?ii elevilor nu sunt obliga?i s? contribuie la asemenea fonduri. În plus, elevilor ?i profesorilor le este interzis s? strâng? fonduri. Pe de alt? parte, legisla?ia permite comitetului de p?rin?i s? sus?in? financiar, în mod voluntar, între?inerea, dezvoltarea ?i modernizarea bazei materiale a clasei, iar dona?iile ?i sponsoriz?rile altor persoane din afara ?colii sunt binevenite.
În alt? ordine de idei, ministerul inten?ioneaz? s? înlocuiasc? actualul Regulament al ?colilor, iar conform dispozi?iilor propuse recent, p?rin?ilor le-ar putea fi chiar mai greu s? contribuie legal cu bani la buna desf??urare a activit??ii unei clase. Pentru a vedea exact despre ce este vorba, mai jos g?si?i o compara?ie între vechea, actuala ?i (posibil) viitoarea prevedere referitoare la sus?inerea financiar? a clasei de c?tre comitetul de p?rin?i.

Comentarii

comentarii