Impresionant! Victor Chirilă a fost reținut de DNA

victorVictor Chiril?, and pre?edintele ARSACIS, ?i fost vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean Ia?i a fost re?inut ast?zi de procurorii Direc?iei Na?ionale de Anticorup?ie Ia?i. Acesta este suspectat de fapte de corup?ie în dosarul în care este inculpat ?i pre?edintele suspendat al CJ, Cristian Adomni?ei.

„Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Ia?i au dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i re?inerea pe o durat? de 24 ore, începând de la data de 23 noiembrie 2015, a inculpatului Victor Chiril?, fost vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean Ia?i, consilier jude?ean în cadrul Consiliului Jude?ean Ia?i la data faptelor, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

– complicitate la abuz în serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit ?i complicitate la fals intelectual.

De asemenea, procurorii anticorup?ie au mai dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i m?sura controlului judiciar fa?? de inculpata RA?? – H?P?LE? IRINA MIHAELA, consilier în cadrul Direc?iei Proiecte ?i Dezvoltare Durabil? din cadrul Consiliului Jude?ean Ia?i, la data faptelor, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

– abuz în serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit ?i fals intelectual.

Din ordonan?ele întocmite de procurori a rezultat c? exist? date ?i probe potrivit c?rora:

În luna august 2013, la nivelul Direc?iei Proiecte ?i Dezvoltare Durabil? din cadrul Consiliului Jude?ean Ia?i, a fost redactat caietul de sarcini în scopul achizi?iei, prin procedura „cerere de ofert?”, de servicii de tip?rire materiale de promovare a jude?ului Ia?i, contractul fiind adjudecat de S.C. Laser Co S.R.L. ?i semnat la 27 septembrie 2013 (a se vedea comunicatul nr. 1212/VIII/3 din data de 03 iulie 2015).

Potrivit documenta?iei de atribuire, ofertei depuse de societate ?i contractului încheiat ulterior, serviciile de tip?rire materiale de promovare a jude?ului Ia?i ar fi trebuit s? constea în:

– realizarea (concep?ie ?i design) a unui catalog de prezentare a jude?ului Ia?i în limba român? ?i în limba englez? ?i tip?rirea acestuia în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 169.000 lei

– tip?rirea unei bro?uri, bilingve, cu proiectele Consiliului Jude?ean Ia?i, în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 16.700 lei

– tip?rirea unui calendar de evenimente al Jude?ului la?i, corespondent anului 2014, în 1000 de exemplare, servicii în valoare de 8400 lei

– tip?rirea unor mape de prezentare a jude?ului la?i, în 1000 de exemplare, servicii având o valoare de 8.400 lei

– tip?rirea unor h?r?i turistice ale jude?ului la?i, în 5000 de exemplare, servicii având o valoare de 42.000 lei

– realizarea unor magne?i, 300 de buc??i, având o valoare de 3300 lei

– realizarea (concep?ie ?i execu?ie) unui film de prezentare al jude?ului la?i ?i imprimarea acestuia în 1000 de exemplare DVD, înso?ite de carcas?, servicii având o valoare de 27.000 lei

– furnizarea a 2 buc??i suport bro?uri, cu o valoare de aproximativ 1.700 lei

– furnizarea a 200 stick-uri USB, tip business – card, personalizate, cu o valoare de 5.960 lei

– furnizarea unui num?r de 2.000 de pixuri metalice ?i de plastic, personalizate, cu valoare de 18.000 lei

– realizarea unui num?r de 6.000 de saco?e de carton ?i de plastic, personalizate, cu o valoare de 29.000 lei

– o prezentare în format ”PowerPoint” a proiectelor jude?ului Ia?i, în limba român? ?i în limba englez?, cu o valoare de 5.622 lei.

În data de 19 decembrie 2013, între Consiliul Jude?ean la?i ?i SC Laser Co SRL, a fost încheiat un proces verbal de predare-primire, în cuprinsul c?ruia s-a consemnat predarea, c?tre autoritatea contractant?, a unui num?r inferior de repere, fa?? de cel prev?zut în contract (respectiv 11 din cele 16 repere), nefiind predate ?i primite:

– albumele de prezentare

– bro?urile

– DVD-urile cu filmul de prezentare a jude?ului Ia?i

– machetele cu proiectul conceperii ?i design-ului acestora.

Reperele nepredate au valoare total?, conform contractului, de 213.005,71 lei.

În luna decembrie 2014, inculpatul Chiril? Victor, având func?ia de consilier jude?ean în cadrul Consiliului Jude?ean Ia?i, de?i nu mai avea calitatea de vicepre?edinte al Consiliului Jude?ean Ia?i, a ajutat persoanele care f?ceau parte din Comisia de recep?ie s? ateste, în mod nereal, c? toate bunurile au fost primite, semnând în locul pre?edintelui Consiliului Jude?ean Ia?i ?i aprobând procesul verbal de recep?ie cantitativ? ?i calitativ?. Procesul verbal de recep?ie a fost semnat ?i de inculpata Ra?? – H?p?le? Irina Mihaela, în calitate de consilier in cadrul Direc?iei Proiecte ?i Dezvoltare Durabil? din cadrul Consiliului Jude?ean Ia?i.

În aceea?i perioad?, inculpata Ra?? – H?p?le? Irina Mihaela, în calitate de consilier în cadrul Direc?iei Proiecte ?i Dezvoltare Durabil? din cadrul Consiliului Jude?ean Ia?i:

– a semnat, în calitate de membru al comisiei de recep?ie, procesul verbal de recep?ie cantitativ? ?i calitativ? nr. 30/07.01.2014 (data fals?), în cuprinsul c?ruia s-a men?ionat, în mod nereal, faptul c? fuseser? livrate, la data de 19 decembrie 2013, 1000 albume de prezentare a jude?ului Ia?i, 1000 bro?uri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a jude?ului Ia?i (o bucat?), machetele cu proiectul conceperii ?i design-ului albumelor de prezentare a jude?ului Ia?i, repere cu o valoare total? de 213.005,71 lei

– a semnat adresa prin care Direc?ia Proiecte si Dezvoltare Durabil? – Serviciul Proiecte ?i Parteneriate a înaintat Direc?iei Economice a Consiliului Jude?ean Ia?i documentele privind plata facturii sumei de 334.800 lei, emis? de S.C. Laser Co S.R.L.

Astfel, cei doi inculpa?i, cunoscând faptul c? o parte din bunurile respective nu fuseser? livrate, au urm?rit ca S.C. Laser Co S.R.L. s? poat? încasa, în mod nelegal, plata acestor bunuri ?i, totodat?, s? nu poat? fi obligat? la plata penalit??ilor în cuantum de 0,1 % din contravaloarea serviciilor r?mase de executat, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scaden?ei obliga?iilor asumate prin contract ?i pân? la îndeplinirea efectiv? a obliga?iilor, penalit??i care curgeau de drept.

Aceste activit??i infrac?ionale au avut ca urmare producerea unui prejudiciu în cuantum de 213.005,71 lei jude?ului Ia?i, la care se adaug? contravaloarea penalit??ilor, rezultând un prejudiciu total în cuantum de 391.955,20 lei, prin plata nelegal? a sumei respective din bugetul unit??ii administrativ teritoriale ?i prin împiedicarea perceperii penalit??ilor, precum ?i ob?inerea unui folos necuvenit în acela?i cuantum pentru firma respectiv?.

În cauz?, procurorii beneficiaz? de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informa?ii.

Inculpa?ilor li s-au adus la cuno?tin?? calitatea procesual? ?i acuza?iile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedur? penal?.

La data de 23 noiembrie 2015, inculpatul Chiril? Victor urmeaz? s? fie prezentat Tribunalului Ia?i cu propunere de arestare preventiv? pentru 30 de zile.

Facem precizarea c? efectuarea urm?ririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale reprezint? etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedur? penal?, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activit??i care nu pot, în nici o situa?ie, s? înfrâng? principiul prezum?iei de nevinov??ie”.

Sursa

Comentarii

comentarii