PNL Pașcani propune dezinsecția și deratizarea proprietăților pășcănenilor

Dezinsectie-Ploiesti-Hsgez

Membrii organiza?iei PNL Pa?cani prin intremediul unui proiect de hot?râre pe care l-au depus la Prim?rie, case propun dezinsec?ia ?i deratizarea propriet??ilor p??c?nenilor cu bani de la administra?ia local?.

La dezbaterea public? pe tema deratiz?rii, organizat? de Prim?rie, reprezentan?ii asocia?iilor de proprietari au aflat c? trebuie s? pl?teasc? câte 11 lei de apartament pentru ca firma care execut? lucr?rile s? intervin? în sc?rile de bloc, subsolul acestora sau anexele gospod?re?ti.

Oamenii s-au ar?tat nemul?umi?i de nep?sarea municipalit??ii în ceea ce prive?te sprijinirea p??c?neanului. Într-un ordin al ANRSC citat de Prim?rie, pentru a-?i justifica decizia de impunere la plat? a acestor lucr?ri cet??enilor, se creaz? posibilitatea ca ac?iunile de dezinsec?ie ?i deratizare s? fie suportate de bugetul local, pentru spa?iile deschise aflate în proprietatea privat? a persoanlor fizice.

„Contravaloarea tratamentelor corespunz?toare obiectivelor din programul unitar de ac?iune ?i confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prev?zute la alin. (5) lit. c) ?i e), se suport? de aceste persoane sau de c?tre autoritatea administra?iei publice locale în baza hot?rârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucure?ti, dup? caz”, se arat? la art. 103, alin. 7 din Ordinul 82 al ANRSC.

Odat? cu c?ldura au ap?rut ?i ?ân?arii, îns? la Pa?cani deratizarea mai are de a?teptat. În acest sens, liberalii au ini?iat un proiect de hot?râre pentru a-i scuti pe p??c?neni de aceste cheltuieli, asta pentru c? oamenii nu dispun de banii necesari pentru a pl?ti dezinsec?ia, deratizarea ?i dezinfec?ia care sunt necesare acum, în aceast? perioad?.

„Am ini?iat un proiect care se refer? la suportarea de c?tre autoritatea public? local? a tratamentelor corespunz?toare ac?iunilor de dezinsec?ie, dezinfec?ie ?i deratizare. Având în vedere costurile pentru aceste lucr?ri care ar trebui suportate de c?tre asocia?iile de proprietari, din subsoluri ?i de pe propriet??ile private, propunerea noastr? este ca aceste costuri s? fie suportate de bugetul local”, a precizat Mihaela Spiridon, purt?tor de cuvânt al organiza?iei PNL Pa?cani.

În paralel, tot ce a f?cut administra?ia local? a fost s? se gr?beasc? s? încheie contract cu o firm?, de?i ar fost normal ca serviciile s? fie scoase la licita?ie, f?r? a rezolva problema propriet??ilor private ale cet??enilor.

 

Sursa

Comentarii

comentarii