Cauţi loc de muncă? Află ce post este disponibil pentru păşcănenii şomeri

jobCei care sunt în c?utarea unui serviciu pot aplica pentru postul de debutant la Serviciul de Eviden?? a Popula?iei din Pa?cani. Concursul va avea loc pe data de 17 noiembrie 2015, ambulance iar interviul se va desf??ura dou? zile mai târziu.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

– selec?ia dosarelor de înscriere;

– proba scris?

– interviu

Aten?ie! Dosarele se depun pân? la data de 4 noiembrie 2015.

Candida?ii trebuie s? îndeplineasc? ni?te condi?ii pentru a putea intra în concurs. Este vorba despre studii universitare absolvite, story cet??enia român? ?i domiciliu în România, here s? nu fi fost condamnat pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni ?i s? nu fi desf??urat  activitate de poli?ie politic?, astfel cum este definit? prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani ?i trebuie s? con?in?  formularul de înscriere, copia actului de identitate ?i a diplomelor de studii, cazierul judiciar ?i adeverin?? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare.

ANUN? CONCURS

Prim?ria Municipiului Pa?cani, cu sediul în Pa?cani, jude?ul Ia?i, Str. ?tefan cel Mare, nr.16, organizeaz? concurs de recrutare pentru ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden?? Persoanei, Compartiment Eviden?a Persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pa?cani, în data de 17.11.2015 la ora 10,00 – proba scris? ?i în data de 19.11.2015 la ora 10,00 interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selec?ia dosarelor de înscriere, proba scris? ?i interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul institu?iei în termen de 20zile de la data public?rii anun?ului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (pân? la data de 04.11.2015 inclusiv, ora 16,00).

Concursul se organizeaz? pentru ocuparea func?iei publice de execu?ie vacante:

1. inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Eviden?? Persoanei, Compartiment Eviden?a Persoanei:

-candida?ii trebuie s? îndeplineasc? condi?iile prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/

1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

-studii universitare de licen?? absolvite cu diplom?, respectiv studii superioare de lung? durat?, absolvite cu diplom? de licen?? sau echivalent?;

Bibliografia în vederea particip?rii la concurs.

Candida?ii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republic?rile, modific?rile ?i complet?rile acestora:

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul func?ionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 privind administra?ia publica locala, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

4. Legea nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. O.G. nr. 84/2001 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea serviciilor publice comunitare de eviden?? a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. O.U.G. nr. 97/2005 privind eviden?a, domiciliul, re?edin?a ?i actele de identitate ale cet??enilor romani, republicat?, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar? a dispozi?iilor legale privind eviden?a, domiciliul, re?edin?a ?i actele de identitate ale cet??enilor romani;

Condi?iile de desf??urare a concursului, condi?iile de participare la concurs ?i bibliografia stabilit? se afi?eaz? la sediul institu?iei.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la num?rul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

Condi?ii generale de participare la concurs pentru toate func?iile publice :

Poate ocupa o func?ie public? persoana care îndepline?te urm?toarele condi?ii prev?zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici (r2), cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare:

a) are cet??enia român? ?i domiciliul în România;

b) cunoa?te limba român?, scris ?i vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împlini?i;

d) are capacitate deplin? de exerci?iu;

e) are o stare de s?n?tate corespunz?toare func?iei publice pentru care candideaz?, atestat? pe baz? de examen medical de specialitate;

f) îndepline?te condi?iile de studii prev?zute de lege pentru func?ia public?;

g) îndepline?te condi?iile specifice pentru ocuparea func?iei publice;

h) nu a fost condamnat? pentru s?vâr?irea unei infrac?iuni contra umanit??ii, contra statului sau contra autorit??ii, de serviciu sau în leg?tur? cu serviciul, care împiedic? înf?ptuirea justi?iei, de fals ori a unor fapte de corup?ie sau a unei infrac?iuni s?vâr?ite cu inten?ie, care ar face-o incompatibil? cu exercitarea func?iei publice, cu excep?ia situa?iei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituit? dintr-o func?ie public? sau nu i-a încetat contractul individual de munc? pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desf??urat activitate de poli?ie politic?, astfel cum este definit? prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Prim?riei municipiului Pa?cani ?i trebuie s? con?in? în mod obligatoriu documentele prev?zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ?i dezvoltarea carierei func?ionarilor publici, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare :

1. formularul de înscriere, prev?zut în anexa nr. 3 la G. nr. 611/2008 care se ob?ine de la secretariatul comisiei;

2. copia actului de identitate ;

3. copiile diplomelor de studii ?i ale altor acte care atest? efectuarea unor specializ?ri;

4. copia carnetului de munc? sau, dup? caz, o adeverin?? care s? ateste vechimea în munc? ?i dup? caz în specialitatea studiilor necesare ocup?rii func?iei publice;

5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declara?ie pe proprie r?spundere, cu obliga?ia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desf??ur?rii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucr?toare de la data la care a fost declarat admis în urma selec?iei dosarelor, sub sanc?iunea neemiterii actului administrativ de numire);

6. adeverin?? care s? ateste starea de s?n?tate corespunz?toare, eliberat? cu cel mult 6 luni anterior derul?rii concursului de c?tre medicul de familie al candidatului sau de c?tre unit??ile sanitare abilitate, care s? con?in?, în clar, num?rul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S?n?t??ii Publice;

7. declara?ia pe propria r?spundere sau adeverin?? care s? ateste c? nu a desf??urat activit??i de poli?ie politic?;

Copiile de pe actele prev?zute mai sus se prezint? în copii legalizate sau înso?ite de documentele originale, care se certific? pentru conformitate cu originalul de c?tre secretariatul comisiei de concurs.

Sursa

Comentarii

comentarii